Každý rok je naša podpora smerovaná pre:


 • Vedecko-tvorivú činnosť pedagógov.
 • Výučbový proces v jednotlivých študijných programov.
 • Tlač odborných a vedeckých časopisov školy.
 • Technické vybavenie TFTU zakúpením nového softvéru, počítačov a interaktívnych pomôcok pre vyučujúcich.
 • Vedecké podujatie – sympózium týkajúce sa Analýzy stavu katolíckej cirkvi na Slovensku a pastorácie mládeže.
 • Konferencie o rodine, filozofii, teológie, patristiky, sociálnej práce so zameraním na rodinu.
 • Sociálne slabších študentov.
 • Víťazov jednotlivých kategórií ŠVOČ.
 • Prezentačné materiály fakulty na veľtrhu Akadémia & Vapac.
 • Propagovanie ponúkaných študijných programov na Teologickej fakulte TU v Bratislave.
 • Napomáhanie rozvoja Univerzity tretieho veku v prezenčnej ako aj online forme na Teologickej fakulte TU v Bratislave.