Občianske združenie je založené slovenskými jezuitmi.

Zameriava sa na podporu vzdelávania a rozvoj kresťanských hodnôt.

Každý rok je naša podpora smerovaná pre:

 • Vedecko-tvorivú činnosť pedagógov.

 • Výučbový proces v jednotlivých študijných programov.

 • Tlač odborných a vedeckých časopisov školy.

 • Technické vybavenie TFTU zakúpením nového softvéru, počítačov a interaktívnych pomôcok pre vyučujúcich.

 • Vedecké podujatie – sympózium týkajúce sa Analýzy stavu katolíckej cirkvi na Slovensku a pastorácie mládeže.

 • Konferencie o rodine, filozofii, teológie, patristiky, sociálnej práce so zameraním na rodinu.

 • Sociálne slabších študentov.

 • Víťazov jednotlivých kategórií ŠVOČ.

 • Prezentačné materiály fakulty na veľtrhu Akadémia & Vapac.

 • Propagovanie ponúkaných študijných programov na Teologickej fakulte TU v Bratislave.

 • Napomáhanie rozvoja Univerzity tretieho veku v prezenčnej ako aj online forme na Teologickej fakulte TU v Bratislave.

Podporili sme

V priebehu minulých rokov boli nami podporené konferencie na Teologickej fakulte, publikácie vedeckých monografií, ktorých obrázky sú v časti Publikácie, vydávanie vedeckých časopisov "Studia Aloisiana", "Teologický časopis" a "Studia Theologica", výroba a tlač nových propagačných materiálov, oprava poškodených súčastí na Teologickej fakulte.

Orgány o.z.

Predsedníctvo

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. – predseda občianskeho združenia

prof. PhDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. – podpredseda občianskeho združenia

Výkonný výbor

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.

ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD. – pokladník

Dozorová komisia

Mgr. Peter Bračok - ekonóm


Partneri organizácie Priatelia Aloisiana o.z.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku

Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Trnavská univerzita v Trnave

Kanet n.o.