Stanovy

ČLÁNOK 1

Názov a pôsobenie

Názov občianskeho združenia: „Priatelia Aloisiana“ .

Občianske združenie (OZ) Priatelia Aloisiana je dobrovoľné, nezávislé, nepolitické a nezárobkové združenie fyzických a právnických osôb zameraných na podporu a rozvoj vzdelania, sociálnu a charitatívnu činnosť, rozvoj duchovných a kresťanských hodnôt.

Súčasťou náplne práce OZ Priatelia Aloisiana je organizovanie odborných konferencií, seminárov, kultúrnych a charitatívnych podujatí, školení, exkurzií, výmenných pobytov.

OZ Priatelia Aloisiana pôsobí na území Slovenskej republiky.

OZ Priatelia Aloisiana je samostatné, dobrovoľné občianske združenie s právnou subjektivitou, ktoré so svojím majetkom a finančnými prostriedkami hospodári samostatne.

OZ Priatelia Aloisiana je právnickou osobou.


ČLÁNOK 2

Sídlo združenia

Sídlom OZ Priatelia Aloisiana je Bratislava, Kostolná ul. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika.

ČLÁNOK 3

Ciele združenia

OZ Priatelia Aloisiana má za cieľ rozvoj a ochranu duchovných a kresťanských hodnôt, podporu vzdelávania, poskytovanie sociálnej a humanitnej pomoci, ochranu kultúrnych hodnôt.

OZ Priatelia Aloisiana dosahuje svoj cieľ:

• prednáškami, podujatiami, seminármi,

• verejnoprospešnou činnosťou a aktivitami v zmysle zamerania spoločnosti,

• podporovaním charitatívnej činnosti,

• rozširovaním kníh, časopisov a ďalších informačných médií.

ČLÁNOK 4

Orgány OZ Priatelia Aloisiana

Orgánmi OZ Priatelia Aloisiana sú:

• valné zhromaždenie OZ Priatelia Aloisiana,

• prípravný výbor OZ Priatelia Aloisiana – do zakladajúceho valného zhromaždenia,

• výkonný výbor OZ Priatelia Aloisiana – po zakladajúcom valnom zhromaždení,

• predsedníctvo OZ Priatelia Aloisiana,

• predseda OZ Priatelia Aloisiana,

• dozorná komisia OZ Priatelia Aloisiana.

1. Valné zhromaždenie OZ Priatelia Aloisiana

• Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom OZ Priatelia Aloisiana.

• Valné zhromaždenie má tieto právomoci:

• schvaľuje a mení stanovy OZ Priatelia Aloisiana,

• volí a odvoláva členov výkonného výboru OZ Priatelia Aloisiana,

• volí predsedu OZ Priatelia Aloisiana, ktorý sa tým stáva členom výkonného výboru OZ Priatelia Aloisiana,

• prerokováva a schvaľuje zásady hospodárenia, ich zmeny a doplnky,

• prerokováva a schvaľuje rokovací poriadok,

• rozhoduje o koncepcii rozvoja OZ Priatelia Aloisiana,

• prerokováva a schvaľuje zásady činnosti dozornej komisie OZ Priatelia Aloisiana,

• prerokováva a schvaľuje program zasadnutia valného zhromaždenia OZ Priatelia Aloisiana,

• schvaľuje správu výkonného výboru OZ Priatelia Aloisiana o činnosti a plán na budúce obdobie,

• schvaľuje správu o hospodárení,

• schvaľuje uznesenia valného zhromaždenia OZ Priatelia Aloisiana,

• schvaľuje zánik OZ Priatelia Aloisiana.

• Zakladajúce valné zhromaždenie sa uskutoční do 6 mesiacov po registrácii OZ Priatelia Aloisiana.

• Valné zhromaždenie volí členov výkonného výboru na dobu štyroch rokov.

• Valné zhromaždenie sa koná, ak:

• zvolanie valného zhromaždenia požiada minimálne 50 % členov výkonného výboru OZ Priatelia Aloisiana,

• zvolanie valného zhromaždenia požiada predseda OZ Priatelia Aloisiana,

• zvolanie valného zhromaždenia požiada väčšina členov dozornej komisie OZ Priatelia Aloisiana.

• Valné zhromaždenie zasadá minimálne raz za jeden rok.


2. Prípravný výbor OZ Priatelia Aloisiana

• Na čele združenia do doby zakladajúceho valného zhromaždenia (VZ) stojí prípravný výbor, ktorý určí svojho splnomocnenca, oprávneného konať v mene OZ Priatelia Aloisiana.

• Činnosť prípravného výboru je ukončená dňom konania zakladajúceho valného zhromaždenia OZ Priatelia Aloisiana.

• Splnomocnenec prípravného výboru je štatutárnym zástupcom OZ Priatelia Aloisiana do doby konania zakladajúceho VZ a je oprávnený konať samostatne v mene OZ Priatelia Aloisiana.

• Prípravný výbor zabezpečuje prípravu zakladajúceho VZ a všetky kroky s tým súvisiace.

• Prípravný výbor pripraví rokovací poriadok a zásady činnosti dozornej komisie, ktoré predloží na schválenie zakladajúcemu VZ.

• Prípravný výbor zasadá podľa potreby na základe písomnej pozvánky splnomocnenca OZ Priatelia Aloisiana, minimálne však raz za 6 mesiacov.

• Zasadnutie prípravného výboru môže zvolať ktorýkoľvek člen prípravného výboru.

• Prípravný výbor schvaľuje činnosť splnomocnenca združenia.


3. Výkonný výbor OZ Priatelia Aloisiana

• Výkonný výbor volí zo svojich radov predsedu a pokladníka OZ Priatelia Aloisiana.

• Výkonný výbor (VV) sa skladá minimálne z troch členov.

• VV ustanovuje čestného predsedu a čestných členov výboru na neobmedzený čas.

• VV pripravuje program valného zhromaždenia,

• schvaľuje konanie štatutárnych zástupcov OZ Priatelia Aloisiana,

• zabezpečuje operatívne vedenie v období medzi zasadaniami valného zhromaždenia a rozhoduje o otázkach operatívneho charakteru.

• VV rozhoduje o zániku členstva pri závažnom porušení stanov,

• určuje výšku platenia členských príspevkov.

• VV zasadá minimálne dvakrát ročne – na základe písomnej pozvánky predsedu OZ Priatelia Aloisiana.

• Zasadnutie VV môže zvolať kedykoľvek predseda OZ Priatelia Aloisiana.

• Zasadnutie VV môže zvolať podpredseda OZ Priatelia Aloisiana, ak nie je prítomný predseda.

• Zasadnutie VV môže zvolať ktorýkoľvek člen výkonného výboru na základe písomnej žiadosti minimálne 50 % členov výkonného výboru.

Na rokovaní výkonného výboru sa zúčastňuje aj predseda dozornej komisie s hlasom poradným, ktorého pozýva predseda OZ Priatelia Aloisiana alebo zvolávajúci.

4. Predsedníctvo OZ Priatelia Aloisiana

a) Tvoria ho predseda a podpredseda.

b) Predseda je štatutárnym zástupcom OZ Priatelia Aloisiana.

c) Predsedníctvo OZ Priatelia Aloisiana rieši aktuálne problémy v OZ Priatelia Aloisiana, pripravuje koncepciu rozvoja OZ Priatelia Aloisiana, riadi a usmerňuje prácu vedúcich jednotlivých organizačných jednotiek OZ Priatelia Aloisiana a ďalších pracovníkov zodpovedných za jednotlivé činnosti v OZ Priatelia Aloisiana,

d) zasadá podľa potreby na základe písomného zvolania ktorýmkoľvek členom predsedníctva, minimálne však raz za tri mesiace,

e) pripravuje podklady a materiály na zasadnutie výkonného výboru OZ Priatelia Aloisiana.

Predseda OZ Priatelia Aloisiana

• je oprávnený vystupovať ako štatutárny zástupca OZ Priatelia Aloisiana,

• zastupuje OZ Priatelia Aloisiana v rôznych rokovaniach s inými orgánmi a organizáciami.

• Predseda riadi činnosť celého občianskeho združenia Priatelia Aloisiana,

• za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu OZ Priatelia Aloisiana,

• zvoláva valné zhromaždenie, zasadnutie výkonného výboru a zasadnutie predsedníctva OZ Priatelia Aloisiana.

• Ak predseda nemôže dočasne vykonávať svoju funkciu, písomne poverí podpredsedu výkonom tejto funkcie na dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne však na jeden rok.

Dozorná komisia OZ Priatelia Aloisiana

• Je najvyšší kontrolný a revízny orgán OZ Priatelia Aloisiana,

• kontroluje činnosť OZ Priatelia Aloisiana v oblasti hospodárenia, správy majetku, zostavovanie a čerpanie rozpočtu.

• Dozorná komisia (DK) má minimálne jedného člena (revízor OZ).

• Dozorná komisia, ak má viac ako jedného člena, si volí zo svojho stredu predsedu DK.

• Predseda DK sa zúčastňuje na zasadaniach výkonného výboru s hlasom poradným na základe pozvania predsedu OZ Priatelia Aloisiana alebo zvolávajúceho.

• Dozorná komisia pravidelne informuje o svojej činnosti valné zhromaždenie OZ Priatelia Aloisiana.

• Na požiadanie predsedu OZ Priatelia Aloisiana vykoná DK kontrolu v ktorejkoľvek časti OZ Priatelia Aloisiana.

• DK kontroluje plnenie uznesenia valného zhromaždenia alebo výkonného výboru OZ Priatelia Aloisiana.

ČLÁNOK 5

Štatutárny zástupca OZ Priatelia Aloisiana

1. Do doby zakladajúceho valného zhromaždenia je štatutárnym zástupcom OZ Priatelia Aloisiana splnomocnenec prípravného výboru, ktorý je oprávnený konať samostatne v mene OZ Priatelia Aloisiana. Svoje konanie však musí dať schváliť na najbližšom zasadnutí prípravného výboru – inak je jeho konanie neúčinné.

2. Po zakladajúcom valnom zhromaždení je štatutárnym zástupcom OZ Priatelia Aloisiana predseda OZ Priatelia Aloisiana. Predseda môže konať samostatne v mene OZ Priatelia Aloisiana. Svoje konanie musí dať schváliť na najbližšom zasadnutí výkonného výboru – inak je jeho konanie neúčinné.


ČLÁNOK 6

Členstvo v OZ Priatelia Aloisiana

Členstvo v OZ Priatelia Aloisiana je dobrovoľné.

Členom OZ sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa hlásia ku cieľom spoločnosti bez ohľadu na to, či majú svoje bydlisko v SR alebo v zahraničí.

Spôsoby členstva:

• riadni členovia,

• mimoriadni podporujúci členovia,

• čestní členovia.

ČLÁNOK 7

Vznik členstva v OZ Priatelia Aloisiana

1. Členom OZ Priatelia Aloisiana sa možno stať na základe písomnej prihlášky adresovanej výkonnému výboru, pričom výkonný výbor musí rozhodnúť o prijatí za člena.

2. Riadni členovia majú aktívne a pasívne volebné právo na valnom zhromaždení a možno ich zvoliť do všetkých orgánov a funkcií OZ.

3. Mimoriadni podporujúci členovia OZ sú tí, ktorí spoločnosti poskytnú dar na dobročinný účel. Majú právo zúčastňovať sa na všetkých podujatiach spoločnosti.

4. Čestné členstvo sa udeľuje rozhodnutím výkonného výboru. Čestní členovia majú tie isté práva ako podporujúci členovia.

ČLÁNOK 8

Ukončenie členstva v OZ Priatelia Aloisiana

Členstvo v OZ Priatelia Aloisiana zaniká:

a) vlastným rozhodnutím člena – na základe písomného oznámenia o ukončení členstva,

b) závažným porušením stanov OZ Priatelia Aloisiana – rozhodnutím výkonného výboru,

c) úmrtím člena.

Ukončenie členstva pri závažnom porušení stanov OZ Priatelia Aloisiana môže byť iba na základe rozhodnutia jednoduchej väčšiny členov výkonného výboru. Pri vlastnom rozhodnutí člena o ukončení členstva alebo pri úmrtí výkonný výbor danú skutočnosť iba berie na vedomie.

ČLÁNOK 9

Členské príspevky v OZ Priatelia Aloisiana

Výšku členského príspevku určuje každoročne výkonný výbor OZ Priatelia Aloisiana.

Výška členského príspevku môže byť rozdielna v jednotlivých prípadoch, pričom výkonný výbor môže túto výšku znížiť alebo odpustiť.


ČLÁNOK 10

Zásady hospodárenia v OZ Priatelia Aloisiana

Na dosiahnutie svojich cieľov si občianske združenie Priatelia Aloisiana vytvára vlastný majetok.

1. Majetok tvoria: členské príspevky, dobrovoľné príspevky, dary, subvencie, dotácie, nehnuteľnosti, dedičstvo, príspevky a výnosy z prednáškovej činnosti, publikačnej činnosti, kurzov, seminárov, zájazdov, exkurzií...

2. Finančný majetok bude uložený na bežných účtoch v peňažných ústavoch.

3. Hospodárenie s majetkom OZ Priatelia Aloisiana sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi platnými v SR a stanovami OZ Priatelia Aloisiana.

4. OZ Priatelia Aloisiana je neziskové združenie. Jeho príjmy sa používajú iba na úhradu nákladov súvisiacich s činnosťou OZ Priatelia Aloisiana.

ČLÁNOK 11

Zánik OZ Priatelia Aloisiana

Občianske združenie Priatelia Aloisiana zaniká:

1. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia OZ Priatelia Aloisiana väčšinou prítomných členov,

2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

Pri zániku OZ Priatelia Aloisiana rozhodnutím valného zhromaždenia určí valné zhromaždenie spôsob vyrovnania majetku a určí zodpovednú osobu na vykonanie majetkového vyrovnania.